Pyrotechnický průzkum

Pyrotechnický průzkum a odminování

Pyrotechnické průzkumy jsou prováděny v místech s možným výskytem nevybuchlé munice. Jedná se především o bývalé výcvikové prostory nebo bojiště z období II. světové války. Průzkumy lze podle účelu rozdělil do několika skupin. Jedná se především o:

Pyrotechnický průzkum terénu

plošný pyrotechnický průzkum

(na celé zkoumané ploše) např. při ukončení vojenského využívání  území, před zahájeném plošně rozsáhlé výstavby (silniční stavby, průmyslové zóny, ap.). Parametry průzkumu, zejména požadovanou hloubku si stanoví investor.

hloubkový pyrotechnický průzkum, detekce leteckých pum

se provádí v místech hloubkového zakládání staveb, budování zářezů do terénu ap. Pro detekci nevybuchlých leteckých pum, lidově označovaných jako "letecká bomba" se zpravidla  využívá magnetometrie.

Speciálním technologickým postupem pro hloubkový průzkum v průmyslových podnicích, na nádražích a všude tam, kde je povrch pokryt magneticky rušivými vrstvami (panely, navážky, koleje, potrubí ap.) je výhodné použít metodu magnetometrie v průzkumných vrtech. To umožní prozkoumat vrstvy i pod vodivými vrstvami a celková hloubka detekce je dána hloubkou průzkumných vrtů.

vzorkovací pyrotechnický průzkum

je zvláštní formou plošného pyrotechnického průzkumu, kdy se prozkoumá statistický vzorek území  a takto získaná data se statisticky zpracují. To umožní kvalifikovaně a efektivně naplánovat nezbytné kapacity a stanovit optimální rozpočet.

Pyrotechnický průzkum a čištění rybníků

Tyto práce jsou prováděny k zajištění bezpečnosti stavební prací, resp. těžby sedimentů. Pyrotechnické průzkumy rybníků se zahajují již v průběhu jejich postupného vypouštění a pokračují po vypuštění rybníku. Pokud vrstva sedimentů dosahuje do cca 50 - 60 cm, lze provádět pyrotechnické práce v předstihu. při vyššší vrstvě sedimentů je průzkum realizován zpravidla dozorem pyrotechnika u bagru, kdy je odtěžované bahno průběžně kontrolováno pyrotechnikem.

V průběhu pyrotechnického průzkumu rybníků dochází k nálezům munice, která byla do vody vhozena v posledních dnech války nebo krátce po ní. Jedná se tedy zpravidla o munici nevystřelenou a neodjištěnou. V současné době je tato munice silně napadena korozí, což zvyšuje její manipulační nebezpečnost.

Pyrotechnické práce ve vodě a pod vodou

Pyrotechnické práce ve vodě jsou prováděny zpravidla v potocích, řekách nebo nádržích. Pracovní postupy pyrotechnického průzkumu jsou voleny zejména s ohledem na hloubku vody a předpokládané typy munice. V mělké vodě se využívá zejména brodění, ve větších hloubkách pracuje pyrotechnik - potápěč.

Pyrotechnická asanace VVP

Jedná se o vojenský termín pro plošný pyrotechnický průzkum.

 

Nalezená munice

Nalezená munice

Další podrobnosti k uvedené problematice získáte na  firemních stránkách společnosti BORGATA s.r.o. www.borgata.cz a na specializovaých stránkách věnovaných této problematice www.pyrotechnickypruzkum.cz