Znalecké posudky

Znalecký posudek

je zpracováván soudním znalcem k objasnění technických aspektů řešeného problému, případně soudního sporu. Díky dosažené odbornosti, dlouholeté praxi a množství úspěšně vypracovaných posudků (více jak 220) je vysoká pravděpodobnost, že takto zpracované znalecké posudky podpoří ochranu oprávněných zájmů objednatele.

Mezi nejčastěji zpracovávané problematiky patří zejména:

Zneužívání výbušnin

jedná se především o nedovolené ozbrojování a další trestnou činnost páchanou pomocí výbušin

Stanovení bezpečnostních okruhů a pásem

bezpečnostní okruhy, resp. max. povolené množství výbušnin v objektu jsou obvykle stanovovány pro objekty určené pro výrobu, zpracování nebo skladování výbušnin, příp. munice. Tato problematika bývá nejčastěji využívána při výpočtu obložení výbušninami u nově budovaných výrobních nebo skladových objektů. Uplatnění nachází také u bývalých vojenských muničních skladů v souvislosti s jejich přeměnou na sklady průmyslových trhavin v souladu s platnou legislativou ČBÚ.

Pyrotechnická rizika vyplývající z možného výskytu nevybuchlé munice, Pyrotechnický průzkum

pro majitele pozemků, investory staveb, projektanty nebo stavební společnosti jsou popsány možné typy munice, které zatěžují zájmovou oblast. Jsou kvantifikovány možné účinky havarijního výbuchu jednotlivých typů munice na okolí a následně jsou diskutovány doporučeny opatření k eliminaci popsaných pyrotechnických rizik, tedy vhodná metodika pyrotechnického průzkumu.

Průmyslové havárie, havarijní výbuch

havarijní výbuchy spojené s výrobou nebo zpracování výbušnin. Do této kategorie patří i havárie spojené s průmyslovou likvidací - delaborací vyřazené munice.

Ohňostroje a jejich havárie

problematika pyrotechnických výrobků a realizace ohňostrojů

Spory výrobce (dodavatel) - odběratel                           

Nejčastěji je předmětem sporu kvalita dodaného zboží nebo služby, respektive neshodnost smluvně deklarovaných parametrů.

 

RG F1
S ohledem na diskrétnost svých klientů, nelze uvádět žádné podrobnosti k dosud zpracovaným znaleckým posudkům.